Χάρτης/Map

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Για τεχνικούς λόγους, η καταγεγραμμένη απόσταση πιο κάτω, εμφανίζεται να είναι 92Κ αντί για 100Κ.

NOTICE: Due to technical reasons recorded distance below is appeared to be 92K instead of 100K